Regulamin Pracowni Elektroniki Cyfrowej

 

Postanowienia ogólne, prowadzenie zajęć

 1. W ramach Pracowni Elektroniki Cyfrowej odbywają się zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia i wykłady dotyczące nowoczesnych technik projektowania i implementacji układów cyfrowych oraz układów automatyki. Tematyka zajęć obejmuje zarówno teorię układów cyfrowych, automatów jak i praktykę programowania.
 2. Zajęcia (laboratoria, ćwiczenia i wykłady) odbywają się zgodnie z programem studiów. Tematykę zajęć i zalecaną literaturę określa każdy z prowadzących zajęcia, podając te informacje w sylabusie.
 3. Studenci mogą korzystać z pracowni indywidualnie (np. w celu realizacji projektów i prac dyplomowych) tylko za zgodą kierownika pracowni i pod opieką jednego z prowadzących zajęcia.
 4. Prowadzący zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia może wymagać od studenta przygotowania się do zajęć (opanowania materiału teoretycznego, rozwiązania zadań lub opracowania programu komputerowego) pod rygorem niedopuszczenia go do bieżących zajęć. Wymagania dotyczące przygotowania się studenta do bieżących zajęć muszą być sprecyzowane przez prowadzącego najpóźniej na poprzedzających zajęciach.
 5. Prowadzący zajęcia laboratoryjne może wymagać od studenta prowadzenia dziennika laboratoryjnego. Sposób oceny dziennika laboratoryjnego i udział tej oceny w ocenie końcowej określa prowadzący zajęcia w sylabusie. Dziennik laboratoryjny musi być prowadzony własnoręcznie przez studenta.
 6. Student powinien wykonywać zadania laboratoryjne zgodnie z zaleceniami prowadzącego. Stanowiska laboratoryjne (w tym komputery) służą wyłącznie do wykonywania zadań laboratoryjnych, oraz archiwizacji i transmisji danych związanych z wykonywaniem tych zadań.
 7. Student musi powiadomić prowadzącego o niesprawności sprzętu lub oprogramowania na stanowisku laboratoryjnym i nie może podejmować próby rozwiązania problemów technicznych bez nadzoru prowadzącego.
 8. Warunki zaliczenia zajęć i kryteria, według których wystawiana jest ocena egzaminacyjna, określa prowadzący w sylabusie. Procedury dotyczące zaliczeń i egzaminów (w tym egzaminów poprawkowych i komisyjnych) są przedstawione w regulaminie studiów i regulaminie sesji egzaminacyjnej.
 9. Obecność na zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Prowadzący zajęcia ustala w sylabusie limit obecności konieczny do uzyskania zaliczania.
 10. Niedopuszczenie studenta do zajęć laboratoryjnych lub ćwiczeń spowodowane jego nieprzygotowanie (patrz punkt 3) traktowane jest jako nieobecność na zajęciach. Spóźnienie większe niż 20min jest formalnie równoznaczne z nieobecnością na zajęciach.

BHP, zalecenia i informacje porządkowe

 1. Apteczka znajduje się w pokoju nr 9.
 2. Bezpośrednio dostępne, nieizolowane elektrycznie części zestawów laboratoryjnych są pod bezpiecznym napięciem <=24V i ich dotknięcie nie grozi porażeniem.
 3. Podłączenie pamięci zewnętrznej w celu archiwacji lub załadowania danych jest dozwolone jedynie pod kontrolą programu antywirusowego. Student może dokonać tych czynności jedynie za zgodą prowadzącego zajęcia.
 4. W salach (wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych) zabrania się: spożywania posiłków, picia napojów, korzystania z telefonów komórkowych i innych czynności prowadzących do naruszania czystości, porządku i komfortu pracy oraz nauki.
 5. Kurtki, płaszcze, parasole oraz większe bagaże należy pozostawić w szatni.
 6. Obowiązkiem studenta jest uporządkowanie stanowiska laboratoryjnego po zakończeniu zajęć.
 7. Po zakończeniu zajęć prowadzący jest zobowiązany do: wyłączenia urządzeń elektrycznych, zamknięcia zaworów instalacji wodnej, sprawdzenia kompletności stanowisk laboratoryjnych, wyczyszczenia tablicy, zgaszenia światła, zamknięcia okien i drzwi.  
 8. Prowadzący zajęcia powinien powiadomić kierownika pracowni o zaistniałych usterkach stanowisk laboratoryjnych i wadach wyposażenia sali.
 9. Rzeczy osobistych (w tym notatek) oraz narzędzi i sprzętu niebędącego częścią stanowisk laboratoryjnych nie należy pozostawiać w salach po zakończeniu zajęć.
 10. W salach, w trakcie przeprowadzania zajęć  nie mogą przebywać osoby postronne.